close icon
success
Dziękuję!

Skontaktujemy się z Tobą wkrótce

background image

Tachograf cyfrowy, nieodłączny atrybut nowoczesnego transportu drogowego, to zaawansowane urządzenie instalowane w samochodach ciężarowych i innych pojazdach użytkowych. Jego podstawową funkcją jest rejestrowanie czasu jazdy, okresów odpoczynku oraz prędkości pojazdu w celu zapewniania zgodności z przepisami prawa dotyczącymi czasu pracy kierowców.  

Urządzenie to ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa na drogach i uczciwej konkurencji w sektorze transportu. Jego działanie polega na cyfrowym rejestrowaniu danych na imiennych kartach kierowców, co ułatwia władzom monitorowanie i egzekwowanie zgodności. Na przykład od roku 2006 określone kategorie pojazdów, takie jak samochody ciężarowe i autobusy, są obowiązkowo wyposażane w tachografy cyfrowe, co stanowi znaczący krok w zaostrzaniu regulacji dotyczących transportu. 

 

Jakie dane zbiera i przesyła tachograf cyfrowy?

Tachograf cyfrowy to urządzenie kluczowe w zarządzaniu flotą, które gromadzi i przesyła istotne dane dotyczące zgodności z prawem oraz bezpieczeństwa. Urządzenie skrupulatnie rejestruje następujące dane: 

 

 • Data i godzina Szczegółowe śledzenie działań w czasie 
 • Numer rejestracyjny pojazdu Powiązanie danych z określonymi pojazdami 
 • Monitorowanie prędkości Stałe śledzenie i rejestracja prędkość pojazdu 
 • Identyfikacja kierowcy Narzędzie określa także, czy pojazd jest obsługiwany przez jednego kierowcę, czy przez dwóch kierowców, ponieważ odnotowywane jest każde włożenie karty kierowcy do urządzenia. 
 • Pokonany dystans Rejestruje przebieg zgodnie z drogomierzem pojazdu. 
 • Stan aktywności kierowcy Rozróżnia i rejestruje okresy jazdy, odpoczynku i inne statusy pracy, zaznaczając dokładne czasy zmian tych stanów. 
 • Zdarzenia godne uwagi Rejestrowane są zdarzenia takie jak jazda z nadmierną prędkością lub manipulacje przy urządzeniu, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującym przepisami. 

 

Gromadzenie znacznych ilości danych przez tachografy cyfrowe zapewnia przestrzeganie obowiązków ustawowych w zakresie czasu jazdy oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także wspomaga efektywne zarządzanie flotą. 

Obsługa tachografu cyfrowego 

 

 • Karta kierowcy Zazwyczaj operatorzy są zobowiązani do korzystania z imiennej karty kierowcy, na której przechowywane są dane dotyczące ich pracy. Karta ta jest wkładana do tachografu przed rozpoczęciem trasy. 
 • Konfiguracja pojazdu Należy wprowadzić dane pojazdu, takie jak numer rejestracyjny. Ma to zapewnić prawidłowe przypisanie rejestrowanych danych do pojazdu. 
 • Wybór aktywności Kierowcy muszą określić swój status aktywności, taki jak jazda, odpoczynek, inna praca lub dostępność. Tachograf rejestruje te stany, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia przestrzegania zgodności z przepisami dotyczącymi czasu jazdy i odpoczynku. 
 • Monitorowanie i rejestrowanie danych Urządzenie stale rejestruje prędkość, dystans i czas jazdy. Zapisywane są także zdarzenia, takie jak nadmierna prędkość lub odchylenia od standardowych wzorców jazdy. 
 • Pobieranie danych Firmy regularnie pobierają dane z urządzeń montowanych w pojazdach jak i z kart kierowców. Dane te są niezbędne do zapewnienia zgodności z przepisami oraz prowadzenia inspekcji i analiz. 
 • Zrozumienie działania interfejsu Znajomość interfejsu tachografu, w tym zrozumienie jego alertów i komunikatów, jest wymagana do efektywnego użytkowania urządzenia. 
 • Regularna kalibracja i kontrola Regularnie przeprowadzane profesjonalne czynności serwisowe i kalibracja to warunki utrzymania dokładności tachografu i zgodności z normami prawnymi. 

 

Korzystanie z tachografu cyfrowego wiąże się z kilkoma kluczowymi krokami i pewnym poziomem zrozumienia. Dzięki źródłom informacji i podręcznikom dostępnym online można nabyć te kompetencje samodzielnie. Firma Linqo realizuje także profesjonalne szkolenia zalecane w celu uzyskania kompleksowej wiedzy i poziomu zgodności z wymogami prawnymi.  

 

Jaka jest różnica między tachografem cyfrowym a analogowym?  

Różnice między tachografami cyfrowymi i analogowymi obejmują kilka kluczowych cech. Tachografy cyfrowe przechowują dane na nośnikach elektronicznych, oferując znaczną przewagę w zakresie ich dostępności i łatwości analizy. W przeciwieństwie do papierowych wykresów stosowanych w tachografach analogowych, które wymagają ręcznego pozyskania danych, dane cyfrowe można sprawnie i szybko pobierać i przeanalizować. Skutkuje to bardziej wydajnym i precyzyjnym rejestrowaniem czasu jazdy, przerw i prędkości. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tachografy cyfrowe są wyposażone w zaawansowane funkcje zapobiegające manipulacjom, w związku z czym stanowią bardziej niezawodną i bezpieczną metodę przechowywania danych niż ich analogowe odpowiedniki. Tachografy cyfrowe oferują także znacznie większą pojemność pamięci, co pozwala na przechowywanie danych przez dłuższy czas, w przeciwieństwie do ograniczonych możliwości technicznych analogowych tarcz papierowych. Kolejną znaczącą różnicą jest identyfikacja kierowcy. Tachografy cyfrowe wymagają stosowania kart kierowcy, zapewniając wiec precyzyjne śledzenie danych poszczególnych kierowców, czego nie stosuje się w modelach analogowych. 

 

Korzyści ze stosowania tachografu cyfrowego 

Tachografy cyfrowe będące ewolucją modeli analogowych oferują większą dokładność śledzenia parametrów jazdy, w tym odległości, prędkości i czasu trwania przejazdu. Ta precyzja istotnie sprzyja niezawodnemu zarządzaniu flotą i zapewnia zgodność z europejskimi normami prawnymi, a to czyni je rozwiązaniem niezbędnym do prowadzenia legalnej działalności operacyjnej floty pojazdów. Ich rola w utrzymaniu zgodności jest najważniejszą przyczyną ich powszechnego wykorzystania w transporcie na terenie całej Europy. 

Tachografy cyfrowe znacząco przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez monitorowanie wzorców jazdy, egzekwowanie okresów odpoczynku, a tym samym obniżenie poziomu zmęczenia kierowców. Przyjazne dla użytkownika wzornictwo i wyższy poziom bezpieczeństwa danych dodatkowo usprawniają procesy raportowania, a jednocześnie chronią przed manipulowaniem przy zapisanych danych. To wszystko czyni z nich narzędzie niezbędne do nowoczesnego zarządzania transportem. Suma cech i funkcji sprzyja zwiększaniu bezpieczeństwa i efektywności operacji flotowych. 

Kto powinien używać tachografu? 

Tachografy są obowiązkowe w samochodach ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, w szczególności tych przeznaczonych do transportu towarów i zarejestrowanych po 1 maja 2006 roku. Zapisy rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 561/2006 wskazują, że urządzenie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach i przestrzegania norm obowiązujących dla branży transportowej. Podczas gdy tachografy analogowe nadal pozostają w użyciu, rośnie popularność urządzeń cyfrowych, zwłaszcza w przypadku występowania usterek rozwiązań analogowych. 

Wymóg obejmuje całą Unię Europejską oraz kraje spoza UE, takie jak Szwajcaria i Wielka Brytania. Zgodnie z normami wyznaczonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1360/2002 i rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85 kalibracja i legalizacja tachografów cyfrowych ma kluczowe znaczenie. Te przepisy gwarantują precyzję działania tachografów i ich zgodne z prawem użytkowanie, utrzymując w ten sposób standardy w zakresie bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego na terytorium ich obowiązywania. 

 

Podstawowe zasady jazdy, których należy przestrzegać 

Prowadzenie pojazdu z tachografem cyfrowym wymaga przestrzegania określonych zasad w celu zapewnienia dobrego samopoczucia kierowcy i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Głównym celem obowiązujących przepisów jest skuteczne kontrolowanie czasu pracy i odpoczynku kierowców, które są kluczowe dla utrzymania koncentracji, a tym samym zmniejszenia ryzyka wypadków. 

Przed rozpoczęciem podróży kierowca musi wprowadzić osobistą kartę kierowcy do tachografu. Ten krok jest niezbędny do rozpoczęcia rejestrowania godzin pracy i zapewnienia zgodności z określonymi prawnie ograniczeniami. Zgodnie z przepisami, na każde 4,5 godziny nieprzerwanej jazdy kierowcy są zobowiązani do odbycia przerwy trwającej co najmniej 45 minut. Przerwa ta może być wykonana jednorazowo lub podzielona na dwie krótsze przerwy trwające 30 i 15 minut. Taki zapis umożliwia zachowanie elastyczności, a jednocześnie zapewnia wystarczające okresy odpoczynku. 

Ponadto kierowcy mają prawo do minimalnego dobowego okresu odpoczynku wynoszącego 11 godzin. Odpoczynek ten może zostać podzielony na dwie części, ale wtedy łącznie musi wynosić 12 godzin, z przerwami trwającymi odpowiednio 3 i 9 godzin. Do trzech razy w tygodniu okres odpoczynku można skrócić do 9 godzin, co pozwala uwzględnić zmienność harmonogramu pracy. Dzienny odpoczynek kierowcy musi nastąpić w ciągu 24 godzin od zakończenia poprzedniego okresu odpoczynku, aby zachować spójny cykl odpoczynku. 

Pakiet mobilności, będący zbiorem obowiązujących przepisów, wprowadza bardziej szczegółowe zasady w tym zakresie. Wprowadza zmiany co do czasu jazdy i odpoczynku kierowców, delegowania obowiązków kierowców oraz obsługi tachografów, a także zapewnia realizowanie zasady uczciwej konkurencji. Przepisy te mają na celu zapewnienie sprawiedliwego dostępu do rynku Wspólnoty Europejskiej i wynikają z dążenia do utrzymania bezpiecznego i wydajnego transportu drogowego. Przestrzeganie tych zasad równoważy wymagania pracy z niezbędnym odpoczynkiem dla kierowców, sprzyjając tworzeniu bezpieczniejszego środowiska na drogach. 

 

Kary za niedokładności odczytów i przekroczenie czasu pracy kierowcy 

Kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących stosowania tachografów mogą być nakładane zarówno na kierowców, jak i firmy transportowe. Naruszenia, takie jak brak niezbędnych dokumentów, przekroczenie maksymalnego czasu jazdy lub niewłaściwe korzystanie z tachografu, skutkują mandatami dla kierowców. Karząc kierowców, władze mogą również wszcząć postępowanie przeciwko firmie transportowej, chyba że zostanie udowodnione, że firma nie miała wpływu na naruszenie, było ono jednorazowe i nie zagrażało bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

Rozwiązanie tachografu cyfrowego Linqo pomaga uniknąć takich kar. Ułatwia zachowanie zgodności z przepisami dzięki bieżącemu monitorowaniu i analizie danych. Tym samym zapewnia ścisłe przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy i okresów odpoczynku kierowców. System Linqo oferuje wydajny, przyjazny dla użytkownika sposób zarządzania danymi z tachografów, a przez to zmniejsza ryzyko powstania niezgodności i prawdopodobieństwo nałożenia wysokich kary, które mogą sięgać nawet 15 000 PLN w przypadku kontroli drogowych i 30 000 PLN w przypadku kontroli w przedsiębiorstwie. To sprawia, że rozwiązanie Linqo jest nieocenioną pomocą dla kierowców i firm transportowych dążących do legalnego i bezpiecznego prowadzenia swojej działalności operacyjnej.